Par SIA “Limbažu slimnīca” Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu atsavināšanu

Siguldas novada pašvaldības dome 2022.gada 19.maijā pieņēma lēmumu “Par līdzdalības izbeigšanu SIA “Limbažu slimnīca” (prot. Nr.12, 53. §). Ar minēto lēmumu ir nolemts izbeigt Siguldas novada pašvaldības tiešo līdzdalību SIA “Limbažu slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003361616, juridiskā adrese Klostera iela 3, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, nododot atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošās daļas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Siguldas novada domes lēmuma izraksts 45 16.02.2023

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Limbažu slimnīca” kapitāla daļu pārdošanas noteikumi