ERAF projekti

“Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Limbažu slimnīcā, un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē”

Publicēts Pirmdiena, 04 Marts 2019 09:50

Projekta numurs: 9.3.2.0/17/I/015

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselibas aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselibas aprūpes infrastruktūru.

Projekta aktivitātes:. Veikti atjaunošanas darbi divām ēkām:

poliklīnikas ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana Klostera iela 6a, Limbaži – apkures un ventilācijas sistēmas atjaunošana visa ēka, apsardzes (t.sk. trauksmes drošības sistēma) un ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas atjaunošana un bērnu zobārstniecības kabineta atjaunošana un ventilācijas agregātu izvietošana uz Klostera iela 6a ārsienas;

slimnīcas ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana Klostera iela 3, Limbaži (rentgendiagnostikas kabinets).

Iegādātas un uzstādītas medicīniskās tehnoloģijas

Finansējuma saņēmējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Limbažu slimnīca”

Projekta attiecināmās izmaksas: EUR 418 247,00, tai skaitā  85% jeb EUR 355 482,75 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums un   9% jeb  EUR 37 639,35 valsts budžeta līdzfinansējums.

Ar projektu saistītās relīzes Limbažu slimnīcas mājaslapā:
Tiks atjaunota infrastruktūra un medicīnas tehnoloģijas SIA “Limbažu slimnīcā”

Ar projektu saistītie raksti Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Limbažu novada ziņas”:

Ar projektu saistītās publikācijas Limbažu novada pašvaldības mājas lapā:

Ar projektu saistītie sižeti:

Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Limbažu slimnīca”, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu

Publicēts Sestdiena, 14 Decembris 2013 16:57

Projekta nosaukums: Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Limbažu slimnīca”, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu
Darbības programmas 2007.-2013.gadam nosaukums: “Infrastruktūra un pakalpojumi”
Prioritātes numurs un nosaukums: 3.1. „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”
Pasākuma numurs un nosaukums: 3.1.5. „Veselības aprūpes infrastruktūra”
Aktivitātes numurs un nosaukums: 3.1.5.1. ”Ambulatorās veselības aprūpes attīstība”
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 3.1.5.1.2. „Veselības aprūpes centru attīstība”
Projekta iesniedzējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Limbažu slimnīca”

Projekta ietvaros plānots attīstīt kvalitatīvus, uz izmaksu efektivitāti vērstus veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošinot infrastruktūras attīstību, paredzot slimnīcas ēku iekšējo renovāciju ārstu speciālistu kabinetos, uzlabojot infrastruktūru, nodrošinot atbilstošu vidi pacientu ārstēšanas un atbilstošu vidi personāla darba vajadzībām, kā arī nodrošinot pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, izbūvējot liftu telpās (kopējā iekšējā renovējamā platība ~ 1179 m2).
Paredzot ēkas ārējo renovāciju sienu siltināšanu, jumta seguma nomaiņu ~2967 m2 apjomā, kā arī veicot neatliekamās medicīniskās palīdzības operatīvā medicīniskā transporta vajadzībām uzlabojumu-garāžas (atvērta tipa) uzbūve.
Projekta ietvaros paredzēts arī tieši ārstniecības procesam nepieciešamo aprīkojuma iegāde, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un paplašinot veicamo izmeklējumu dažādību, kā arī netieši ar ārstniecības procesu saistīta aprīkojuma iegāde, kas nodrošinās  ārstniecības telpu aprīkojumu (mēbeles).
Īstenojot projektu, tiks pabeigta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Limbažu slimnīca” stacionāra veselības aprūpes sniedzēja pārprofilēšana par modernu ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju un esošās infrastruktūras attīstība. Infrastruktūra tiks pielāgota dienas stacionāra un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu vajadzībām, optimizējot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Vidzemes reģionā. Tiks uzlabota un attīstīta infrastruktūra sešām ģimenes ārstu praksēm un uzbūvēta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes garāža (atklāta tipa), kopumā ievērojami uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Veicot rekonstrukcijas darbus ambulatorajā nodaļā tiks izbūvēts pacientu lifts, kas uzlabos ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība.
Kopējā projekta summa sastāda   Ls 702 804,00, no kuriem Ls 648791,25 ir attiecināmie izdevumi, no kuriem
85% sastāda ERAF līdzfinansējums, bet 15% SIA “Limbažu slimnīca” finansējums.