Rekvizīti

SIA „Limbažu slimnīca”

Vienotais reģ. Nr. 40003361616

PVN reģ. Nr. LV40003361616

Adrese: Klostera iela 3, Limbaži, LV-4001

Tālrunis 64070103

E-pasts: pasts@limbazuslimnica.lv

A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV20UNLA0013000142205

Valdes locekle Liene Česle