Privātuma politika

SIA “Limbažu slimnīca” savā darbībā ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regulas), Fizisko personu datu apstrādes likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz personas datu apstrādes likumīgumu un aizsardzību.

Zemāk sniedzam Jums informāciju par galvenajiem mūsu veiktajiem personas datu apstrādes nolūkiem, to tiesisko pamatojumu un citu informāciju saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta nosacījumiem:

Pārzinis: SIA “Limbažu slimnīca”. Adrese: Klostera iela 3, Limbaži, LV-4001, reģistrācijas Nr. 40003361616, Tālrunis: +371 64070104, E-pasts: pasts@limbazuslimnica.lv

Datu aizsardzības speciālisti: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Raivis@grubesbirojs.lv un Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Viesturs@grubesbirojs.lv

Personas datu apstrādes pamatnolūki:

 • Pacientu uzskaite Veselības aprūpes un sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
 • Grāmatvedības uzskaite;
 • Personāllietu uzskaite;
 • Pretendentu uzskaite;
 • Lietvedības dokumentu uzskaite;
 • Video novērošana noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai.

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums:

Mūsu veiktās personas datu apstrādes likumīgumu nosaka vismaz viens no šādiem pamatojumiem:

 • Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.
 • Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Savukārt veselības datu personas datu apstrādes likumīgumu nosaka vismaz viens no šādiem pamatojumiem:

 • datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, ja datu subjekts ir fiziski vai tiesiski nespējīgs dot savu piekrišanu;
 • apstrāde ir vajadzīga darbinieka darbspējas novērtēšanai, medicīniskas diagnozes, veselības vai sociālās aprūpes vai ārstēšanas vai veselības vai sociālās aprūpes sistēmu un pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas nolūkos.

 

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija, Nacionālā veselības dienesta Nacionālā veselības dienesta vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēmā “E-veselība” un veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmā „Vadības informācijas sistēma”.

Personas datu kategorijas: Tikai personas, kuras ir iesaistītas attiecīgā personas datu nolūka īstenošanai.

Personas datu glabāšanas ilgums: glabāšanas ilgums ir atkarīgs no attiecīgā personas datu apstrādes nolūka, nepārsniedzot termiņu, kas ir noteikts Latvijas Republikas tiesību aktos.

 

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums), kā arī Apdrošināšanas sniedzējs, ja datu subjekts vēlas izmantot apdrošināšanas pakalpojumus. Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Jūsu tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai:

 • Tiesības būt informētam – Jums ir tiesības tikt informētam, pārredzamā un saprotamā veidā saņemot informāciju par veikto personas datu apstrādi.
 • Tiesības piekļūt personas datiem – Jums ir tiesības pieprasīt informāciju no SIA “Limbažu slimnīca” par Jūsu veikto personas datu apstrādi.
 • Tiesības personas datu labošanai – ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt SIA “Limbažu slimnīca” tos labot. ņemot vērā Jūsu pieprasījumu, SIA “Limbažu slimnīca” nodrošinās Jūsu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi un / vai neprecīzi. Ja tomēr SIA “Limbažu slimnīca” nolems nelabot Jūsu personas datus, SIA “Limbažu slimnīca” Jums sniegs skaidrojumu, kāpēc tie netiks laboti.
 • Tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei – ciktāl SIA “Limbažu slimnīca” apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā SIA “Limbažu slimnīca” pārtrauks apstrādāt Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs devāt savu piekrišanu.
 • Tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu – Atsevišķos apstākļos Jums ir tiesības prasīt SIA “Limbažu slimnīca” dzēst Jūsu personas datus (piemēram, gadījumos, ja Jūsu personas datu apstrādes likumiskais pamatojums balstās tikai uz Jūsu sniegto piekrišanu). Savukārt, ja Jūsu personas datu apstrādi regulē un nosaka ārējie normatīvie akti, SIA “Limbažu slimnīca” visticamāk nebūs tiesības dzēst Jūsu personas datus.
 • Tiesības ierobežot vai iebilst pret datu apstrādes veikšanu – Atsevišķos apstākļos Jums ir tiesības pieprasīt SIA “Limbažu slimnīca” uz laiku ierobežot Jūsu personas datu apstrādi (piemēram, gadījumos, ja datu subjekts ir konstatējis neprecizitātes savos personas datos un SIA “Limbažu slimnīca” nepieciešams laiks datu precizitātes pārbaudei vai arī datu subjekts var iebilst pret personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos, vai arī zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs). Informācijai, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, vai Jūs iebilstat pret datu apstrādi, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt SIA “Limbažu slimnīca” pakalpojumus.
 • Tiesības uz personas datu pārnesamību – Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citai trešajai personai. Ja SIA “Limbažu slimnīca” apstrādā personas datus saskaņā ar datu subjekta piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, datu subjektam ir tiesības lūgt personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz SIA “Limbažu slimnīca” attiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot SIA “Limbažu slimnīca” likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
 • Tiesības nebūt par automatizēta individuāla lēmuma, tostarp profilēšanas, subjektu – Katram datu subjektam ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kurš ir balstīts tikai uz automatizētu apstrādi (bez cilvēku iesaistes), ieskaitot profilēšanu, kas rada datu subjektam tiesiskas sekas vai būtiski to ietekmē līdzīgā veidā. Informējam, ka SIA “Limbažu slimnīca” neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu personas datu apstrādei.
 • Tiesības sūdzēties – Ja Jūs neapmierina SIA “Limbažu slimnīca” atbilde, vai uzskatāt, ka SIA “Limbažu slimnīca” veic personas datu apstrādi pretēji normatīvo aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai vai SIA “Limbažu slimnīca” norīkotajam datu aizsardzības speciālistam.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

PIELIKUMS

Informācija par SIA “Limbažu slimnīca” personas datu apstrādes nolūkiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk tekstā Vispārīgā datu aizsardzības regulas) 13.pantam:

Personas datu apstrādes nolūks: Pacientu uzskaite Veselības aprūpes un sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai.

Pārzinis: SIA “Limbažu slimnīca”. Adrese: Klostera iela 3, Limbaži, LV-4001, reģistrācijas Nr. 40003361616, Tālrunis: +371 64070104, E-pasts: pasts@limbazuslimnica.lv

Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Raivis@grubesbirojs.lv un Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Viesturs@grubesbirojs.lv

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un c) apakšpunkts (“Ārstniecības likums” un “Pacientu tiesību likums”, (“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti)  un 9.panta a) apakšpunkts, c) apakšpunkts un h) apakšpunkts.

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija, Nacionālā veselības dienesta Nacionālā veselības dienesta vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēmā “E-veselība” un veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmā „Vadības informācijas sistēma”.

Personas datu kategorijas: Pacienti

Personas datu glabāšanas maksimālais ilgums: 40 gadi.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums); Apdrošināšanas sniedzējs, ja datu subjekts vēlas izmantot apdrošināšanas pakalpojumus. Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Jūsu tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai:

·      Tiesības būt informētam – Jums ir tiesības tikt informētam, pārredzamā un saprotamā veidā saņemot informāciju par veikto personas datu apstrādi.

·      Tiesības piekļūt personas datiem – Jums ir tiesības pieprasīt informāciju no SIA “Limbažu slimnīca” par Jūsu veikto personas datu apstrādi.

·      Tiesības personas datu labošanai – ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt SIA “Limbažu slimnīca” tos labot. ņemot vērā Jūsu pieprasījumu, SIA “Limbažu slimnīca” nodrošinās Jūsu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi un / vai neprecīzi. Ja tomēr SIA “Limbažu slimnīca” nolems nelabot Jūsu personas datus, SIA “Limbažu slimnīca” Jums sniegs skaidrojumu, kāpēc tie netiks laboti.

·      Tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei – ciktāl SIA “Limbažu slimnīca”  apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā SIA “Limbažu slimnīca” pārtrauks apstrādāt Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs devāt savu piekrišanu.

·      Tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu – Atsevišķos apstākļos Jums ir tiesības prasīt SIA “Limbažu slimnīca”  dzēst Jūsu personas datus (piemēram, gadījumos, ja Jūsu personas datu apstrādes likumiskais pamatojums balstās tikai uz Jūsu sniegto piekrišanu). Savukārt, ja Jūsu personas datu apstrādi regulē un nosaka ārējie normatīvie akti, SIA “Limbažu slimnīca” visticamāk nebūs tiesības dzēst Jūsu personas datus.

·      Tiesības ierobežot vai iebilst pret datu apstrādes veikšanu – Atsevišķos apstākļos Jums ir tiesības pieprasīt SIA “Limbažu slimnīca” uz laiku ierobežot Jūsu personas datu apstrādi (piemēram, gadījumos, ja datu subjekts ir konstatējis neprecizitātes savos personas datos un SIA “Limbažu slimnīca” nepieciešams laiks datu precizitātes pārbaudei vai arī datu subjekts var iebilst pret personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos, vai arī zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs). Informācijai, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, vai Jūs iebilstat pret datu apstrādi, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt SIA “Limbažu slimnīca” pakalpojumus.

·      Tiesības uz personas datu pārnesamību – Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citai trešajai personai. Ja SIA “Limbažu slimnīca” apstrādā personas datus saskaņā ar datu subjekta piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, datu subjektam ir tiesības lūgt personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz SIA “Limbažu slimnīca” attiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot SIA “Limbažu slimnīca” likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

·      Tiesības nebūt par automatizēta individuāla lēmuma, tostarp profilēšanas, subjektu – Katram datu subjektam ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kurš ir balstīts tikai uz automatizētu apstrādi (bez cilvēku iesaistes), ieskaitot profilēšanu, kas rada datu subjektam tiesiskas sekas vai būtiski to ietekmē līdzīgā veidā. Informējam, ka SIA “Limbažu slimnīca” neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu personas datu apstrādei.

·      Tiesības sūdzēties – Ja Jūs neapmierina SIA “Limbažu slimnīca” atbilde, vai uzskatāt, ka SIA “Limbažu slimnīca” veic personas datu apstrādi pretēji normatīvo aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai vai SIA “Limbažu slimnīca” norīkotajam datu aizsardzības speciālistam.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

 

Personas datu apstrādes nolūks: Grāmatvedības uzskaite.

Pārzinis: SIA “Limbažu slimnīca”. Adrese: Klostera iela 3, Limbaži, LV-4001, reģistrācijas Nr. 40003361616, Tālrunis: +371 64070104, E-pasts: pasts@limbazuslimnica.lv

Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Raivis@grubesbirojs.lv un Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Viesturs@grubesbirojs.lv

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts; b) apakšpunkts un c) apakšpunkts (LR tiesību akti, t.sk. Likums “Par grāmatvedību” un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti).

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija.

Personas datu kategorijas: Darbinieki.

Personas datu glabāšanas ilgums: Likums “Par Grāmatvedību” (10 gadi – grāmatvedības organizācijas dokumentiem un reģistriem un 5 gadi – attaisnojuma dokumentiem). Personāllietām – 75 gadi.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums); Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Jūsu tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai:

·      Tiesības būt informētam – Jums ir tiesības tikt informētam, pārredzamā un saprotamā veidā saņemot informāciju par veikto personas datu apstrādi.

·      Tiesības piekļūt personas datiem – Jums ir tiesības pieprasīt informāciju no SIA “Limbažu slimnīca” par Jūsu veikto personas datu apstrādi.

·      Tiesības personas datu labošanai – ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt SIA “Limbažu slimnīca” tos labot. ņemot vērā Jūsu pieprasījumu, SIA “Limbažu slimnīca” nodrošinās Jūsu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi un / vai neprecīzi. Ja tomēr SIA “Limbažu slimnīca” nolems nelabot Jūsu personas datus, SIA “Limbažu slimnīca” Jums sniegs skaidrojumu, kāpēc tie netiks laboti.

·      Tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei – ciktāl SIA “Limbažu slimnīca”  apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā SIA “Limbažu slimnīca” pārtrauks apstrādāt Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs devāt savu piekrišanu.

·      Tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu – Atsevišķos apstākļos Jums ir tiesības prasīt SIA “Limbažu slimnīca”  dzēst Jūsu personas datus (piemēram, gadījumos, ja Jūsu personas datu apstrādes likumiskais pamatojums balstās tikai uz Jūsu sniegto piekrišanu). Savukārt, ja Jūsu personas datu apstrādi regulē un nosaka ārējie normatīvie akti, SIA “Limbažu slimnīca” visticamāk nebūs tiesības dzēst Jūsu personas datus.

·      Tiesības ierobežot vai iebilst pret datu apstrādes veikšanu – Atsevišķos apstākļos Jums ir tiesības pieprasīt SIA “Limbažu slimnīca” uz laiku ierobežot Jūsu personas datu apstrādi (piemēram, gadījumos, ja datu subjekts ir konstatējis neprecizitātes savos personas datos un SIA “Limbažu slimnīca” nepieciešams laiks datu precizitātes pārbaudei vai arī datu subjekts var iebilst pret personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos, vai arī zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs). Informācijai, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, vai Jūs iebilstat pret datu apstrādi, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt SIA “Limbažu slimnīca” pakalpojumus.

·      Tiesības uz personas datu pārnesamību – Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citai trešajai personai. Ja SIA “Limbažu slimnīca” apstrādā personas datus saskaņā ar datu subjekta piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, datu subjektam ir tiesības lūgt personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz SIA “Limbažu slimnīca” attiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot SIA “Limbažu slimnīca” likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

·      Tiesības nebūt par automatizēta individuāla lēmuma, tostarp profilēšanas, subjektu – Katram datu subjektam ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kurš ir balstīts tikai uz automatizētu apstrādi (bez cilvēku iesaistes), ieskaitot profilēšanu, kas rada datu subjektam tiesiskas sekas vai būtiski to ietekmē līdzīgā veidā. Informējam, ka SIA “Limbažu slimnīca” neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu personas datu apstrādei.

·      Tiesības sūdzēties – Ja Jūs neapmierina SIA “Limbažu slimnīca” atbilde, vai uzskatāt, ka SIA “Limbažu slimnīca” veic personas datu apstrādi pretēji normatīvo aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai vai SIA “Limbažu slimnīca” norīkotajam datu aizsardzības speciālistam.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

 

Personas datu apstrādes nolūks: Personāllietu uzskaite

Pārzinis: SIA “Limbažu slimnīca”. Adrese: Klostera iela 3, Limbaži, LV-4001, reģistrācijas Nr. 40003361616, Tālrunis: +371 64070104, E-pasts: pasts@limbazuslimnica.lv

Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Raivis@grubesbirojs.lv un Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Viesturs@grubesbirojs.lv

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts; b) apakšpunkts un c) apakšpunkts (LR tiesību akti: Darba likums un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti).

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija.

Personas datu kategorijas: Darbinieki un pretendenti.

Personas datu glabāšanas ilgums: Darbinieku personāllietām – 75 gadi, pretendentu lietām – 2 gadi.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums); Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Jūsu tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai:

·      Tiesības būt informētam – Jums ir tiesības tikt informētam, pārredzamā un saprotamā veidā saņemot informāciju par veikto personas datu apstrādi.

·      Tiesības piekļūt personas datiem – Jums ir tiesības pieprasīt informāciju no SIA “Limbažu slimnīca” par Jūsu veikto personas datu apstrādi.

·      Tiesības personas datu labošanai – ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt SIA “Limbažu slimnīca” tos labot. ņemot vērā Jūsu pieprasījumu, SIA “Limbažu slimnīca” nodrošinās Jūsu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi un / vai neprecīzi. Ja tomēr SIA “Limbažu slimnīca” nolems nelabot Jūsu personas datus, SIA “Limbažu slimnīca” Jums sniegs skaidrojumu, kāpēc tie netiks laboti.

·      Tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei – ciktāl SIA “Limbažu slimnīca”  apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā SIA “Limbažu slimnīca” pārtrauks apstrādāt Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs devāt savu piekrišanu.

·      Tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu – Atsevišķos apstākļos Jums ir tiesības prasīt SIA “Limbažu slimnīca”  dzēst Jūsu personas datus (piemēram, gadījumos, ja Jūsu personas datu apstrādes likumiskais pamatojums balstās tikai uz Jūsu sniegto piekrišanu). Savukārt, ja Jūsu personas datu apstrādi regulē un nosaka ārējie normatīvie akti, SIA “Limbažu slimnīca” visticamāk nebūs tiesības dzēst Jūsu personas datus.

·      Tiesības ierobežot vai iebilst pret datu apstrādes veikšanu – Atsevišķos apstākļos Jums ir tiesības pieprasīt SIA “Limbažu slimnīca” uz laiku ierobežot Jūsu personas datu apstrādi (piemēram, gadījumos, ja datu subjekts ir konstatējis neprecizitātes savos personas datos un SIA “Limbažu slimnīca” nepieciešams laiks datu precizitātes pārbaudei vai arī datu subjekts var iebilst pret personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos, vai arī zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs). Informācijai, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, vai Jūs iebilstat pret datu apstrādi, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt SIA “Limbažu slimnīca” pakalpojumus.

·      Tiesības uz personas datu pārnesamību – Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citai trešajai personai. Ja SIA “Limbažu slimnīca” apstrādā personas datus saskaņā ar datu subjekta piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, datu subjektam ir tiesības lūgt personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz SIA “Limbažu slimnīca” attiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot SIA “Limbažu slimnīca” likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

·      Tiesības nebūt par automatizēta individuāla lēmuma, tostarp profilēšanas, subjektu – Katram datu subjektam ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kurš ir balstīts tikai uz automatizētu apstrādi (bez cilvēku iesaistes), ieskaitot profilēšanu, kas rada datu subjektam tiesiskas sekas vai būtiski to ietekmē līdzīgā veidā. Informējam, ka SIA “Limbažu slimnīca” neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu personas datu apstrādei.

·      Tiesības sūdzēties – Ja Jūs neapmierina SIA “Limbažu slimnīca” atbilde, vai uzskatāt, ka SIA “Limbažu slimnīca” veic personas datu apstrādi pretēji normatīvo aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai vai SIA “Limbažu slimnīca” norīkotajam datu aizsardzības speciālistam.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

 

Personas datu apstrādes nolūks: Pretendentu uzskaite

Pārzinis: SIA “Limbažu slimnīca”. Adrese: Klostera iela 3, Limbaži, LV-4001, reģistrācijas Nr. 40003361616, Tālrunis: +371 64070104, E-pasts: pasts@limbazuslimnica.lv

Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Raivis@grubesbirojs.lv un Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Viesturs@grubesbirojs.lv

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un b) apakšpunkts.

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija

Personas datu kategorijas: Pretendenti.

Personas datu glabāšanas ilgums: 2 (divi) gadi.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Jūsu tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai:

·      Tiesības būt informētam – Jums ir tiesības tikt informētam, pārredzamā un saprotamā veidā saņemot informāciju par veikto personas datu apstrādi.

·      Tiesības piekļūt personas datiem – Jums ir tiesības pieprasīt informāciju no SIA “Limbažu slimnīca” par Jūsu veikto personas datu apstrādi.

·      Tiesības personas datu labošanai – ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt SIA “Limbažu slimnīca” tos labot. ņemot vērā Jūsu pieprasījumu, SIA “Limbažu slimnīca” nodrošinās Jūsu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi un / vai neprecīzi. Ja tomēr SIA “Limbažu slimnīca” nolems nelabot Jūsu personas datus, SIA “Limbažu slimnīca” Jums sniegs skaidrojumu, kāpēc tie netiks laboti.

·      Tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei – ciktāl SIA “Limbažu slimnīca”  apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā SIA “Limbažu slimnīca” pārtrauks apstrādāt Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs devāt savu piekrišanu.

·      Tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu – Atsevišķos apstākļos Jums ir tiesības prasīt SIA “Limbažu slimnīca”  dzēst Jūsu personas datus (piemēram, gadījumos, ja Jūsu personas datu apstrādes likumiskais pamatojums balstās tikai uz Jūsu sniegto piekrišanu). Savukārt, ja Jūsu personas datu apstrādi regulē un nosaka ārējie normatīvie akti, SIA “Limbažu slimnīca” visticamāk nebūs tiesības dzēst Jūsu personas datus.

·      Tiesības ierobežot vai iebilst pret datu apstrādes veikšanu – Atsevišķos apstākļos Jums ir tiesības pieprasīt SIA “Limbažu slimnīca” uz laiku ierobežot Jūsu personas datu apstrādi (piemēram, gadījumos, ja datu subjekts ir konstatējis neprecizitātes savos personas datos un SIA “Limbažu slimnīca” nepieciešams laiks datu precizitātes pārbaudei vai arī datu subjekts var iebilst pret personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos, vai arī zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs). Informācijai, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, vai Jūs iebilstat pret datu apstrādi, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt SIA “Limbažu slimnīca” pakalpojumus.

·      Tiesības uz personas datu pārnesamību – Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citai trešajai personai. Ja SIA “Limbažu slimnīca” apstrādā personas datus saskaņā ar datu subjekta piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, datu subjektam ir tiesības lūgt personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz SIA “Limbažu slimnīca” attiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot SIA “Limbažu slimnīca” likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

·      Tiesības nebūt par automatizēta individuāla lēmuma, tostarp profilēšanas, subjektu – Katram datu subjektam ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kurš ir balstīts tikai uz automatizētu apstrādi (bez cilvēku iesaistes), ieskaitot profilēšanu, kas rada datu subjektam tiesiskas sekas vai būtiski to ietekmē līdzīgā veidā. Informējam, ka SIA “Limbažu slimnīca” neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu personas datu apstrādei.

·      Tiesības sūdzēties – Ja Jūs neapmierina SIA “Limbažu slimnīca” atbilde, vai uzskatāt, ka SIA “Limbažu slimnīca” veic personas datu apstrādi pretēji normatīvo aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai vai SIA “Limbažu slimnīca” norīkotajam datu aizsardzības speciālistam.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

 

Personas datu apstrādes nolūks: Lietvedības dokumentu uzskaitei (t.sk. Personas datu apstrāde, kas nav iekļauta nevienā no citiem apstrādes nolūkiem).

Pārzinis: SIA “Limbažu slimnīca”. Adrese: Klostera iela 3, Limbaži, LV-4001, reģistrācijas Nr. 40003361616, Tālrunis: +371 64070104, E-pasts: pasts@limbazuslimnica.lv

Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Raivis@grubesbirojs.lv un Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Viesturs@grubesbirojs.lv

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts.

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija.

Personas datu kategorijas: Datu subjekti.

Personas datu glabāšanas ilgums: 5 gadi.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums); Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Jūsu tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai:

·      Tiesības būt informētam – Jums ir tiesības tikt informētam, pārredzamā un saprotamā veidā saņemot informāciju par veikto personas datu apstrādi.

·      Tiesības piekļūt personas datiem – Jums ir tiesības pieprasīt informāciju no SIA “Limbažu slimnīca” par Jūsu veikto personas datu apstrādi.

·      Tiesības personas datu labošanai – ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt SIA “Limbažu slimnīca” tos labot. ņemot vērā Jūsu pieprasījumu, SIA “Limbažu slimnīca” nodrošinās Jūsu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi un / vai neprecīzi. Ja tomēr SIA “Limbažu slimnīca” nolems nelabot Jūsu personas datus, SIA “Limbažu slimnīca” Jums sniegs skaidrojumu, kāpēc tie netiks laboti.

·      Tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei – ciktāl SIA “Limbažu slimnīca”  apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā SIA “Limbažu slimnīca” pārtrauks apstrādāt Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs devāt savu piekrišanu.

·      Tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu – Atsevišķos apstākļos Jums ir tiesības prasīt SIA “Limbažu slimnīca”  dzēst Jūsu personas datus (piemēram, gadījumos, ja Jūsu personas datu apstrādes likumiskais pamatojums balstās tikai uz Jūsu sniegto piekrišanu). Savukārt, ja Jūsu personas datu apstrādi regulē un nosaka ārējie normatīvie akti, SIA “Limbažu slimnīca” visticamāk nebūs tiesības dzēst Jūsu personas datus.

·      Tiesības ierobežot vai iebilst pret datu apstrādes veikšanu – Atsevišķos apstākļos Jums ir tiesības pieprasīt SIA “Limbažu slimnīca” uz laiku ierobežot Jūsu personas datu apstrādi (piemēram, gadījumos, ja datu subjekts ir konstatējis neprecizitātes savos personas datos un SIA “Limbažu slimnīca” nepieciešams laiks datu precizitātes pārbaudei vai arī datu subjekts var iebilst pret personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos, vai arī zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs). Informācijai, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, vai Jūs iebilstat pret datu apstrādi, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt SIA “Limbažu slimnīca” pakalpojumus.

·      Tiesības uz personas datu pārnesamību – Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citai trešajai personai. Ja SIA “Limbažu slimnīca” apstrādā personas datus saskaņā ar datu subjekta piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, datu subjektam ir tiesības lūgt personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz SIA “Limbažu slimnīca” attiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot SIA “Limbažu slimnīca” likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

·      Tiesības nebūt par automatizēta individuāla lēmuma, tostarp profilēšanas, subjektu – Katram datu subjektam ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kurš ir balstīts tikai uz automatizētu apstrādi (bez cilvēku iesaistes), ieskaitot profilēšanu, kas rada datu subjektam tiesiskas sekas vai būtiski to ietekmē līdzīgā veidā. Informējam, ka SIA “Limbažu slimnīca” neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu personas datu apstrādei.

·      Tiesības sūdzēties – Ja Jūs neapmierina SIA “Limbažu slimnīca” atbilde, vai uzskatāt, ka SIA “Limbažu slimnīca” veic personas datu apstrādi pretēji normatīvo aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai vai SIA “Limbažu slimnīca” norīkotajam datu aizsardzības speciālistam.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

 

Personas datu apstrādes nolūks: Video novērošana (noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību).

Pārzinis: SIA “Limbažu slimnīca”. Adrese: Klostera iela 3, Limbaži, LV-4001, reģistrācijas Nr. 40003361616, Tālrunis: +371 64070104, E-pasts: pasts@limbazuslimnica.lv

Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Raivis@grubesbirojs.lv un Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Viesturs@grubesbirojs.lv

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) un d) apakšpunkts.

Personas datu papildus ieguves avoti: Video novērošanas kamera.

Personas datu kategorijas: Personas, kas atrodas video novērošanas zonā.

Personas datu glabāšanas maksimālais ilgums: aptuveni 30 dienas.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums); Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Jūsu tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai:

·      Tiesības būt informētam – Jums ir tiesības tikt informētam, pārredzamā un saprotamā veidā saņemot informāciju par veikto personas datu apstrādi.

·      Tiesības piekļūt personas datiem – Jums ir tiesības pieprasīt informāciju no SIA “Limbažu slimnīca” par Jūsu veikto personas datu apstrādi.

·      Tiesības personas datu labošanai – ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt SIA “Limbažu slimnīca” tos labot. ņemot vērā Jūsu pieprasījumu, SIA “Limbažu slimnīca” nodrošinās Jūsu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi un / vai neprecīzi. Ja tomēr SIA “Limbažu slimnīca” nolems nelabot Jūsu personas datus, SIA “Limbažu slimnīca” Jums sniegs skaidrojumu, kāpēc tie netiks laboti.

·      Tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei – ciktāl SIA “Limbažu slimnīca”  apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā SIA “Limbažu slimnīca” pārtrauks apstrādāt Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs devāt savu piekrišanu.

·      Tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu – Atsevišķos apstākļos Jums ir tiesības prasīt SIA “Limbažu slimnīca”  dzēst Jūsu personas datus (piemēram, gadījumos, ja Jūsu personas datu apstrādes likumiskais pamatojums balstās tikai uz Jūsu sniegto piekrišanu). Savukārt, ja Jūsu personas datu apstrādi regulē un nosaka ārējie normatīvie akti, SIA “Limbažu slimnīca” visticamāk nebūs tiesības dzēst Jūsu personas datus.

·      Tiesības ierobežot vai iebilst pret datu apstrādes veikšanu – Atsevišķos apstākļos Jums ir tiesības pieprasīt SIA “Limbažu slimnīca” uz laiku ierobežot Jūsu personas datu apstrādi (piemēram, gadījumos, ja datu subjekts ir konstatējis neprecizitātes savos personas datos un SIA “Limbažu slimnīca” nepieciešams laiks datu precizitātes pārbaudei vai arī datu subjekts var iebilst pret personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos, vai arī zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs). Informācijai, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, vai Jūs iebilstat pret datu apstrādi, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt SIA “Limbažu slimnīca” pakalpojumus.

·      Tiesības uz personas datu pārnesamību – Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citai trešajai personai. Ja SIA “Limbažu slimnīca” apstrādā personas datus saskaņā ar datu subjekta piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, datu subjektam ir tiesības lūgt personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz SIA “Limbažu slimnīca” attiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot SIA “Limbažu slimnīca” likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

·      Tiesības nebūt par automatizēta individuāla lēmuma, tostarp profilēšanas, subjektu – Katram datu subjektam ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kurš ir balstīts tikai uz automatizētu apstrādi (bez cilvēku iesaistes), ieskaitot profilēšanu, kas rada datu subjektam tiesiskas sekas vai būtiski to ietekmē līdzīgā veidā. Informējam, ka SIA “Limbažu slimnīca” neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu personas datu apstrādei.

·      Tiesības sūdzēties – Ja Jūs neapmierina SIA “Limbažu slimnīca” atbilde, vai uzskatāt, ka SIA “Limbažu slimnīca” veic personas datu apstrādi pretēji normatīvo aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai vai SIA “Limbažu slimnīca” norīkotajam datu aizsardzības speciālistam.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.