Paziņojums par pirmreizējās rakstveida izsoles rezultātiem

        2023. gada 5. decembrī trešā rakstveida izsole uz nedzīvojamo telpu Nr.43, Klostera ielā 4A, Limbažos, Limbažu novadā ar kadastra apzīmējumu 6601 003 0011 001 atzīta par notikušu, atzīstot par nomas tiesību uzvarētāju fizisku personu, kas nosolījusi vienu telpas m2 par EUR 4,00 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

                                                                                                        SIA “Limbažu slimnīca” Izsoļu komisija