Paziņojums par pirmreizējās rakstveida izsoles rezultātiem

2023. gada 18. aprīlī pirmreizējā rakstveida izsole uz nedzīvojamām telpām Nr.61, Nr.62 un Nr.63 Klostera ielā 4A, Limbažos, Limbažu novadā ar kadastra apzīmējumu 6601 003 0011 001 atzīta par nenotikušu, jo uz izsoli nomas tiesību izsoles noteikumos noteiktajā termiņā nebija pieteicies neviens pretendents, bet rakstveida izsole uz nedzīvojamo telpu Nr.64 Klostera ielā 4A, Limbažos, Limbažu novadā ar kadastra apzīmējumu 6601 003 0011 001 atzīta par notikušu, atzīstot par nomas tiesību uzvarētāju fizisku personu, kas nosolījusi vienu telpas m2 par EUR 4,10 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

SIA “Limbažu slimnīca” Izsoļu komisija